• Regulamin sklepu


Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Volley Sport www.sklepsiatkarski.pl


Rozdział I
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy (e-sklep) www.sklepsiatkarski.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej,

.... na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Sklepu jest: Marek Rostek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sport Action Marek Rostek, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Sopot, Wydział Polityki Gospodarczej w dniu 05-06-2012 r., kod przeważającej działalności gospodarczej 47.91.Z. Siedziba firmy: ul. Armii Krajowej 68/6 81-844 Sopot, NIP:585-138-81-888 ,Regon: 221666587 email: biuro@sklepsiatkarski.pl, tel.:506-415-996.

5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.

7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b) Sprzedawca – właściciel Sklepu,

c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://www.sklepsiatkarski.pl

d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e) Towar – produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,


Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).


Ceny i oferty promocyjne

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.


Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia


Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.


2. Kupującym w Sklepie internetowym mogą być zarówno osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

2A. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.


3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.


4. Klient może składać zamówienie na towary dostępne na stronie www.sklepsiatkarski.pl po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


5. Zamówienia można dokonać bez rejestrowania się poprzez opcje „szybkie zakupy”.

6. Zamówienia można dokonać drogą mailową na adres; biuro@sklepsiatkarski.pl


7. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).


8. Klient, aby dokonać zamówienia, a jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży musi dokonać wyboru dostępnych na stronie towarów i dodać do wirtualnego koszyka. Podczas dokonywania zamówienia klient ma prawo do dowolnego zarządzania zawartością koszyka. Koszyk informuje klienta o ilości oraz zawartości wybranych towarów, a także podaje łączną sumę, którą klient ma do zapłacenia za wszystkie wybrane towary.


9. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, wybierając dogodną dla siebie formę zapłaty, klikając w jedną z ikon – Zamówienie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.


9A. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w przypadku podanie przez klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w trakcie rejestrowania się na stronie. Dane podawane przez klienta nie mogą naruszyć dóbr osobistych i praw osób trzecich.


10. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia[2], czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

– łączna cena brutto[3],

– sposób i termin zapłaty,

– sposób i termin realizacji zamówienia,

– prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,


11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.


12. Potwierdzenie przez sklep warunków i terminu realizacji zamówienia następuje w dni robocze w godzinach od 8 do 18


13. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.


14. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.


15. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

16. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na zamówieniu.


17. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.


Sposób płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem za pośrednictwem usługi płatności DOTPAY,

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy sklepu nr 39 1140 2004 0000 3902 7426 8660 prowadzony przez mBANK S.A., z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

c). za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:

– przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,


2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.


Termin płatności


1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.


Realizacja zamówienia


1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu trzech dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.


2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.


3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy[5].


4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.


5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest faktura vat.


6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT. 


Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu


2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres biuro@sklepsiatkarski.pl, lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 506-415-996 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.Sposób i koszty dostawy Towaru


1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty[6] we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,

b) dostawa za pośrednictwem firm kurierskich – koszt dostawy jest podany po dokonaniu zakupu, w zależności od wagi i gabarytów paczki.

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.


3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Rozdział III
Odpowiedzialność za towar i reklamacje


Odpowiedzialność za wady rzeczy


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia[7]).


2. Wada fizyczna[8] polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny[9],

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie[10].


4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.


5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację 
w formie elektronicznej lub wysłać na koszt Sprzedawcy[11] reklamowany Towar na adres: ul. Armii Krajowej 68/6 81-844 Sopot.


6. Klient składający reklamacje jest zobowiązany do wypełnienia formularza zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 506-415-996.


8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.Odstąpienie od umowy konsumenta


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).


2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru[12].


3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem. 


4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).


5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.


6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).


7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).


8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.


9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: ul. Armii Krajowej 68/6 81-844 Sopot. 


10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.


11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.


12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.


13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.Rozdział IV

Postanowienia wspólne


Ochrona danych osobowych


1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.


2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.


3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.


4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.


5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.


6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.


7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


Prawa autorskie i pokrewne


1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.


2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.


3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.


4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.


Wyłączenie odpowiedzialności


1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.


2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.Rozdział V

Postanowienia końcowe


Postanowienia ogólne


1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.


2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.


3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.


Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.


2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 

Załącznik nr 1
Regulamin promocji cenowych


Postanowienia ogólne


1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.


2. Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładce „Promocje”.


3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.sklepsiatkarski.pl


4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.


Oferta promocyjna


1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.


2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.


3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.


Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Uczestnicy

1. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:

a) zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,

b) w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.


Opis oferty promocyjnej

Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w regulaminie zakupów Sprzedawcy i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje” oraz „Produkt dnia”.Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.


2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.